Notariusz Izabela Mierzejewska

Dokumenty


•    odpis zwykły z księgi wieczystej lokalu

•    podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,

•    dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania),

•    dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, numer REGON, NIP,

•    zaświadczenie z administracji wspólnoty mieszkaniowej, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    odpis zwykły z księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli została założona,

•    zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,

•    podstawa nabycia: przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany lub umowy o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,

•    dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania),

•    dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, numer REGON, NIP,

•    zaświadczenie z administracji spółdzielni mieszkaniowej, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    odpis zwykły z księgi wieczystej,

•    podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności nieruchomości lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,

•    dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania),

•    dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, numer REGON, NIP,

•    wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, z treści których w szczególności będzie wynikać, że nieruchomość nie jest przeznaczona do zalesienia,

•    wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,

•    wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    odpis zwykły z księgi wieczystej,

•    podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności nieruchomości lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,

•    dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania),

•    dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, numer REGON, NIP,

•    wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, z treści których w szczególności będzie wynikać, że nieruchomość nie jest przeznaczona do zalesienia,

•    wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,

•    wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    dane osobowe mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa) – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania; a w przypadku, jeśli mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełne brzmienie firmy / nazwy z danymi przedstawicieli, numer KRS, REGON, NIP, adres siedziby,

•    dane osobowe pełnomocnika – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania,

•    dane nieruchomości – numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej,

•    zakres pełnomocnictwa,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    dane osobowe mocodawcy (udzielającego pełnomocnictwa) – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełne brzmienie firmy / nazwy z danymi przedstawicieli, numer KRS, REGON, NIP, adres siedziby,

•    dane osobowe pełnomocnika – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania,

•    zakres pełnomocnictwa – czynności / sprawy, do których podjęcia pełnomocnik będzie upoważniony w imieniu mocodawcy,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    dane osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),

•    dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia),

•    wskazanie pokrewieństwa / powinowactwa lub innego związku ze spadkobiercą,

•    w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości – numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej),

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    odpis aktu zgonu spadkodawcy,

•    numer PESEL spadkodawcy,

•    testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony),

•    akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),

•    numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku,

•    dane osobowe osób biorących udział w czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego / paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

•    informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania,

•    dane osobowe osoby biorącej udział w czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego / paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

- O USTANOWIENIU ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ

- O USTANOWIENIU ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ Z WYRÓWNANIEM DOROBKÓW

- O OGRANICZENIU WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ

- O ROZSZERZENIU WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ


•    odpis skrócony aktu małżeństwa,

•    dane osobowe stron czynności (małżonków) – imiona, nazwisko, imiona rodziców, aktualny stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania,

•    w przypadku ograniczenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego,

•    w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    dane osobowe małżonków - imiona, nazwiska, imiona rodziców, aktualny stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania,

•    podstawa dokonywania podziału majątku wspólnego,

•    opis przedmiotów podziału, określenie sposobu podziału,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    odpis zwykły z księgi wieczystej,

•    umowa kredytowa bądź inny dokument, z którego wynika obowiązek zabezpieczenia wierzytelności w formie hipoteki,

•    dane osobowe osoby biorącej udział w czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego / paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

•    dane wspólników – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma / nazwa z danymi przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,

•    informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki,

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią.

- Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół w formie aktu notarialnego.


•    dane osoby składającej do depozytu pieniądze lub papiery wartościowe - imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania,

•    papiery wartościowe / kwota pieniężna składane do depozytu

•    oznaczenie czynności, w związku z którą składany jest depozyt

•    warunki i termin wydania depozytu

•    wskazanie osoby odbierającej depozyt – imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania

•    pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z kancelarią


ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO
Zgodnie z zapisem art. 19 ustęp 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 644 ze zm.), jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku, albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności; notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.