Notariusz Izabela Mierzejewska

Zakres usług


Notariusz jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego, dokonującą czynności, którym strony chcą, bądź są obowiązane nadać formę aktu notarialnego lub inną formę wymagającą uczestnictwa notariusza. Notariusz dokonuje następujących czynności:

1.    sporządza akty notarialne, w tym umowy /oświadczenia/:
   •    sprzedaży,
   •    darowizny,
   •    zamiany,
   •    dożywocia,
   •    przenoszące własność nieruchomości,
   •    zniesienia współwłasności,
   •    majątkowe małżeńskie,
   •    podziału majątku wspólnego,
   •    działu spadku,
   •    umowy spółek prawa handlowego,
   •    ustanowienia służebności,
   •    ustanowienia hipoteki,
   •    testamenty,
   •    inne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
2.    sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3.    podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4.    sporządza poświadczenia:
   •    własnoręczności podpisu,
   •    zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
   •    daty okazania dokumentu,
   •    pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
5.    doręcza oświadczenia;
6.    spisuje protokoły;
7.    sporządza protesty weksli i czeków;
8.    przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych;
9.    sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
10.    sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
11.    sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów;
12.    składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
13.    bezpłatnie informuje w zakresie dokonywanej czynności;
14.    dokonuje czynności notarialnych także poza siedziba Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności;

Za wykonane czynności notarialnych, notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 272 ze. zm.).