Notariusz Izabela Mierzejewska

Opłaty


Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

Opłaty sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 300 ze zm.)

Podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1150 ze zm.)

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 644 ze zm.)

Taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 272, ze zm.)

Podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, uregulowany w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.2174 ze zm.)

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny z kancelarią.
Notariusz zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej (np. sprzedaż, zamiana, ustanowienie hipoteki, umowa spółki, podwyższenie kapitału zakładowego spółki) od uprzedniego zapłacenia podatku lub opłaty sądowej.
Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.
Ogół opłat wskazanych w akcie notarialnym obejmuje zatem oprócz wynagrodzenia notariusza również pobrane przez niego podatki oraz opłaty sądowe.
Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych bezpośrednio z czynnościami notarialnymi jest bezpłatne.